Kiến trúc nhà chữ L: Không khéo rơi vào thế đại hung